Gentblogt thesis

Vorig jaar besloot Valérie Verschuere, studente communicatiewetenschappen, om een thesis te wijden aan Gentblogt. Ondertussen studeerde ze af (proficiat!) met volgende titel: “Pluralisering en democratisering van de digitale journalistiek: stadsblogs en hun rol in het regionale landschap. Profiel van de Vlaamse blog & blogger: wie zijn de communicatoren en de participanten in de online community ‘Gentblogt’.”

Valérie stuurde een samenvatting van haar conclusies waaruit ik volgend fragment wil citeren: 

Een eerste luik binnen het empirisch onderzoek bracht aan het licht, dat Gentblogt ondanks de grote hoeveelheid kennis die er aangereikt wordt, een hoge ontspanningsfunctie heeft voor de respondenten. De blog blijkt aanvullend te worden geraadpleegd op de traditionele nieuwsmedia en wordt ondanks zijn grote nieuwswaarde niet gezien als onderdeel van de journalistiek. De interactiemogelijkheid blijkt hierbij een belangrijke onderscheidende factor te zijn. Het profiel dat de respondenten Gentblogt aanmeten, geeft aan dat het medium voor hen een onmisbare informatiebron vormt.

Wanneer de respondenten de blog bezoeken, dan gaat daar een bepaald gevoel mee gepaard. Ze delen hun interesse voor de stad Gent, waarin ze al dan niet wonen. Deze interesse bleek opgewekt te worden door de factoren ‘cultuur’ en ‘levensvisie’. Uit de gesprekken kon worden afgeleid dat geschiedenis en taal niet zorgden voor een gevoel van samenhorigheid. De respondenten gaven niet de indruk dat de blog een soort van versterking zou moeten zijn van hun offline bestaan.

De meeste respondenten werden evenwel gekenmerkt door een ‘Gentse identiteit’, waarbij een aantal kernwaarden – zoals eigenzinnig, kritisch, open, tolerant – opduiken. Deze elementen van hun identiteit werden grotendeels onder invloed van hun leefomgeving – de stad Gent – geconstrueerd, doch de stadsblog blijkt eveneens een positieve invloed op deze identiteit uit te oefenen. De blog spoort haar leden aan om meer betrokken te zijn bij het stadsgebeuren waardoor de beleving van de Gentse identiteit bij de respondenten positief bleek te worden beïnvloed.

Er kan geconcludeerd worden dat Gentblogt voor de respondenten niet louter een nieuwsmedium is maar een ontspanningsfunctie heeft en tevens een werkelijke community herbergt waarbij de identiteit van de leden niet alleen het medium vorm geeft, maar tevens door de blog wordt beïnvloed.

Uit bovenstaande kan ik dus onthouden dat de Gentse stadsblog gezien wordt als een aanvulling op de traditionele media en zich daarbij vooral onderscheidt door de interactiviteit (een belangrijk kenmerk van het medium blog). Schrijvers en bezoekers geven blijk van een Gentse identiteit, zijn actief betrokken bij hun stad en vormen een echte community.

Op zich voor mij geen nieuwe elementen, maar wel interessant dat het door wetenschappelijk onderzoek bevestigd wordt.

Ook al ben ik niet meer betrokken bij het dagelijkse bestuur van de blog, het is (en het blijft) een kindje waarop ik trots ben. Hoog tijd dat het Gentse stadsbestuur dit project eens beloont met subsidies voor de VZW Gentblogt.

U zegt?

Leave a reply.